CTG OPEN 12 - Weekly Schedule

Week 1
(Jan 1 - Jan 14)

H

Team Hot Shots @
Rahmat Syed

vs

Team Dare Devils @
Saravanan Subramaniyan

A

H

Team Knock Out @
Abhijit Katkar

vs

Team Jack Daniels @
Harish Velaga

A

H

Team Goli Soda @
Manjunath Reddy

vs

Team Kingfisher @
Vivek Jain

A

H

Team Amrut @
Pavithru Pinnamaneni

vs

Team Royal Stag @
Vivek Mark

A

H

Team God Father @
Tanvir Doja

vs

Team Old Monk @
Chandra Vegi

A

 

Week 2
(Jan 8 - Jan 21)

 

A

Team Hot Shots @
Rahmat Syed

vs

Team Knock Out @
Abhijit Katkar

H

H

Team Dare Devils @
Saravanan Subramaniyan

vs

Team Jack Daniels @
Harish Velaga

A

H

Team God Father @
Tanvir Doja

vs

Team Goli Soda @
Manjunath Reddy

A

H

Team Kingfisher @
Vivek Jain

vs

Team Amrut @
Pavithru Pinnamaneni

A

A

Team Royal Stag @
Vivek Mark

vs

Team Old Monk @
Chandra Vegi

H

 

Week 3
(Jan 15 - Jan 28)

 

A

Team Hot Shots @
Rahmat Syed

vs

Team Jack Daniels @
Harish Velaga

H

A

Team Dare Devils @
Saravanan Subramaniyan

vs

Team God Father @
Tanvir Doja

H

A

Team Knock Out @
Abhijit Katkar

vs

Team Amrut @
Pavithru Pinnamaneni

H

H

Team Kingfisher @
Vivek Jain

vs

Team Royal Stag @
Vivek Mark

A

H

Team Goli Soda @
Manjunath Reddy

vs

Team Old Monk @
Chandra Vegi

A

 

Week 4
(Jan 22 - Feb 4)

 

H

Team Hot Shots @
Rahmat Syed

vs

Team God Father @
Tanvir Doja

A

H

Team Dare Devils @
Saravanan Subramaniyan

vs

Team Kingfisher @
Vivek Jain

A

A

Team Knock Out @
Abhijit Katkar

vs

Team Royal Stag @
Vivek Mark

H

H

Team Jack Daniels @
Harish Velaga

vs

Team Old Monk @
Chandra Vegi

A

H

Team Goli Soda @
Manjunath Reddy

vs

Team Amrut @
Pavithru Pinnamaneni

A

 

Week 5
(Jan 29 - Feb 11)

 

H

Team Hot Shots @
Rahmat Syed

vs

Team Goli Soda @
Manjunath Reddy

A

A

Team Dare Devils @
Saravanan Subramaniyan

vs

Team Amrut @
Pavithru Pinnamaneni

H

H

Team Knock Out @
Abhijit Katkar

vs

Team God Father @
Tanvir Doja

A

A

Team Jack Daniels @
Harish Velaga

vs

Team Royal Stag @
Vivek Mark

H

A

Team Kingfisher @
Vivek Jain

vs

Team Old Monk @
Chandra Vegi

H

 

Week 6
(Feb 5 - Feb 18)

 

A

Team Hot Shots @
Rahmat Syed

vs

Team Kingfisher @
Vivek Jain

H

H

Team Dare Devils @
Saravanan Subramaniyan

vs

Team Knock Out @
Abhijit Katkar

A

H

Team Jack Daniels @
Harish Velaga

vs

Team God Father @
Tanvir Doja

A

A

Team Amrut @
Pavithru Pinnamaneni

vs

Team Old Monk @
Chandra Vegi

H

A

Team Goli Soda @
Manjunath Reddy

vs

Team Royal Stag @
Vivek Mark

H